Nicole Franzen, you take the most gorgeous photos of our yogurt